ECK

Europejski Certyfikat Komputerowy

Oferujemy usługę certyfikacji zewnętrznej uczestników kursów ICT w zakresie 7 modułów podstawowych umiejętności obsługi komputera:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów ( MS Word )
 4. Arkusze kalkulacyjne ( MS Excell )
 5. Bazy danych ( MS Access )
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna ( MS Powerpoint )
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja w internecie

Certyfikacja może obejmować wszystkie powyższe zakresy tematyczne lub dowolnie wybrany ich zestaw. Przeprowadzane egzaminy w zakresie wszystkich 7 modułów potwierdzają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji określonych w sylabusie ECDL Core, zgodnie ze wskazanym kryterium dostępu. Egzaminy przeprowadzane są w pracowniach komputerowych, w których prowadzone są kursy w ramach danego projektu; jedynym warunkiem jest dostęp na każdym stanowisku do przeglądarki internetowej i połączenie z Internetem.

Testy egzaminacyjne przeprowadzane są online. W przypadku braku możliwości technicznych, niewystarczającej liczby stanowisk lub problemów z łączem internetowym, zapewniamy własne wsparcie techniczne umożliwiające przeprowadzenie egzaminu w praktycznie dowolnym miejscu w Polsce.

W ramach wsparcia technicznego zapewniamy:

 1. wykorzystanie naszych terminali egzaminacyjnych – tabletów działających w trybie online lub w sieci lokalnej;
 2. utworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej ad hoc opartej na serwerze zainstalowanym na laptopie egzaminatora.

Użycie tych rozwiązań oferowanych przez nasze centra egzaminacyjne nie pociąga za sobą zwiększenia opłaty za usługę.

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywną ocenę testów w zakresie wszystkich modułów objętych procesem certyfikacji, otrzymają Europejski Certyfikat Komputerowy zawierający:

 1. Nazwę instytucji certyfikującej;
 2. Imię i nazwisko uczestnika;
 3. Datę wystawienia;
 4. Nazwę i numer projektu, w ramach którego uczestnik ukończył kurs w zakresie ICT oraz uzyskał certyfikat;
 5. Zakres wiedzy i umiejętności, których nabycie potwierdza certyfikat;
 6. Informacje o zgodności procesu certyfikacji z kryteriami dostępu i odnośnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
 7. Hologram potwierdzający autentyczność certyfikatu.

Ramy formalno-prawne funkcjonowania Europejskiego Certyfikatu Komputerowego w systemie certyfikacji obowiązującym w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres umiejętności badanych i potwierdzanych w ramach certyfikacji ECK spełnia następujące wytyczne i interpretacje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki) oraz zapisy Programów Ramowych i dokumentacji konkursowych w konkursach w ramach Poddziałania 9.6.2 Instytucji Pośredniczących/Wdrażającym na poziomie wojewódzkim:

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca br – stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie bezprawnego wykorzystywania znaku towarowego European Computer Driving Licence (ECDL) w ramach projektów w Poddziałaniu 9.6.2”

„wszyscy projektodawcy realizujący w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL kursy lub szkolenia w obszarze ICT, mają obowiązek przeprowadzenia działań zmierzających do formalnego potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników projektów w efekcie zaplanowanych i przeprowadzonych w projekcie działań. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję (organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia. Niemniej jednak nie ma to na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany w treści kryterium European Computer Driving Licence (ECDL) odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Jednocześnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie nazwy certyfikatu ECDL w przypadku potwierdzenia efektów kształcenia uzyskanych w kursach innych niż ECDL. W związku z powyższym IZ PO KL nie ogranicza możliwości zastosowania w projekcie innych certyfikatów potwierdzających odpowiednie efekty kształcenia. Podstawą do oceny spełnienia powyższego kryterium jest wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Jednocześnie katalog kompetencji przypisany do poszczególnych certyfikatów ECDL powinien być traktowany jako punkt odniesienia dla innych certyfikatów wystawianych uczestnikom projektów w ramach Poddziałania 9.6.2.”

Kryterium dostępu w konkursach w ramach Poddziałania 9.6.2 (Instytucje Pośredniczące):

„W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL).”

System egzaminów i certyfikacji „Europejski Certyfikat Komputerowy” dostosowany jest zakresem badanej wiedzy do kryterium dostępu dotyczącego realizacji kursów ICT w projektach finansowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Kryterium wprowadzone do Planów Działania regionalnych instytucji pośredniczących PO KL brzmi:

„W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL).”

Zasady przeprowadzania egzaminów:

 1. Sesje egzaminacyjne prowadzone są przez centrum egzaminacyjne autoryzowane przez ośrodek AHEAD.
 2. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są w miejscach i terminach ustalonych w harmonogramie certyfikacji utworzonym z realizatorem projektu.
 3. Egzaminator będący pracownikiem centrum egzaminacyjnego zapewnia warunki techniczne do przeprowadzenia egzaminów oraz przeprowadza egzamin.
 4. Zapewnienie warunków technicznych odbywa się przez przeprowadzenie audytu miejsca realizacji egzaminów na co najmniej 1 tydzień przed terminem pierwszej sesji egzaminacyjnej.
 5. W przypadku kursu obejmującego wszystkie 7 zakresów tematycznych (modułów) egzaminy prowadzone są w 1 lub 2 sesjach egzaminacyjnych (2-4 modułów testowanych w trakcie każdej sesji).
 6. Test w zakresie jednego modułu składa się z 20 losowo wybranych pytań. Czas wypełniania testu: 20 minut.
 7. Czas trwania sesji egzaminacyjnej zależy od liczby testowanych w jej trakcie modułów.
 8. Odpowiedzi i wynik osoby egzaminowanej są kodowane na serwerze platformy egzaminacyjnej, dzięki czemu zapewniany jest pełny obiektywizm i zewnętrzny charakter procesu certyfikacji.
 9. Zakodowane wyniki testu każdego modułu przekazywane są trenerom kursu – pracownikom realizatora projektu dla każdej grupy kursowej osobno, w terminie do 7 dni roboczych po przeprowadzeniu sesji.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przez uczestnika kursu jest uzyskanie  80%     punktów z każdego testu modułu objętego certyfikacją.

System certyfikacyjny „Europejski Certyfikat Komputerowy” zapewnia możliwość przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczestników, którzy uzyskali negatywną ocenę testu w zakresie danego modułu. Liczba egzaminów poprawkowych w ramach usługi certyfikacji określana jest w umowie z realizatorem projektu.