Projekt Podkarpacie

709px-POL_województwo_podkarpackie_COA.svg

„Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE 

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK.09.05.00-18-0003/17, Działanie 09.05. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany do grupy 160 pielęgniarek i położnych (155 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa podkarpackiego.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizator Projektu: SIS-CO Artur Dębiński, 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 33/36

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

  • „Pielęgniarstwo rodzinne” – 2 edycje kursu

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

  • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 3 edycje kursu
  • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 3 edycje kursu

Wartość całkowita Projektu 1 166 578,80 zł.

Kursy prowadzone będą zgodnie z najnowszymi programami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Kursy kończą się egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń zgodnie z dziedziną kursu.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w kształceniu.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, złożenie w biurze projektu ( 39-200 Dębica, ul. Rynek 1) lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną.

Podczas rekrutacji preferowane będą osoby:

– w wieku 50 lat i więcej – 2 punkty preferencyjny;

– z niskimi kwalifikacjami (ISCED 3 lub niższe) – wykształcenie co najwyżej średnie – 1 punkty preferencyjne;

– mężczyźni – 3 punkty preferencyjny.

Punkty preferencyjne sumują się.

W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

W sytuacji większej ilości chętnych – o kolejności na liście uczestników decyduje ilość uzyskanych punktów preferencyjnych.

W przypadku osób, które uzyskały identyczną ilość punktów decyduje kolejność zgłoszenia.

Uczestnicy Projektu (10% w skali całego Projektu) mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach wykładowych w ramach Projektu (potwierdzonego na listach obecności). Szczegóły wsparcia znajdują się w Regulaminie.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW

  • ankieta rekrutacyjna  – POBIERZ
  • zaświadczenie o zatrudnieniu – POBIERZ
  • oświadczenie Uczestnika Projektu – POBIERZ
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych – INFORMACJA
  • oświadczenie w przypadku osób biernych zawodowo
  • kopia Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie dot. opieki nad osobą zależną – POBIERZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

UWAGA: Bardzo prosimy o zarejestrowanie swojego profilu uczestnika kształcenia podyplomowego w Systemie Monitorowania Kształcenia (smk.ezdrowie.gov.pl). Rejestracja na kurs poprzez system to warunek konieczny do przystąpienia do kształcenia – wymóg podyktowany przepisami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657).

Kolejne kursy w ramach projektu będą pojawiały się w systemie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strona systemu: smk.ezdrowie.gov.pl

Instrukcja rejestracji znajduje się pod linkiem: klinikaffx.pl/downloads/SMK.pdf

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji będą zamieszczone na plakatach miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów.

Projekt realizowany jest w przy udziale Partnera firmy Klinika FFX Grażyna Nowak z siedzibą 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 30/7

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

e-mail do realizatora projektu: biuro@sis-co.pl